Svenska Cykelsällskapet
PresentationBVLfaktaKartor&ServiceBVLkommunerna
Banvallspropaganda
BVL:s banvall
Utgångspunkter
Avstånd längs BVL
En led i utveckling
Ändrade sträckningar
Stationsöversikt
BVL:s banvall

The railway embankment   / Der Banhndamm  

                                                                                                     

Banvallsledens banvall
The Railway Embankment Cycle Way
Der Bahndamm des Bahndammweges


Vacker sträcka på Banvallsleden utmed
sjön Åsnen.
Beautiful stretch of the Embankment Cycle
Way alongside lake Åsnen.
Schöne Strecke am Bahndammweg längs
des Sees Åsnen.
  MATS HOLMQUIST

De delar av banvallen som nyttjas just nu för cykelturistleden håller skiftande kvalitet. Banvallen från Halmstad upp till Simlångsdalen och från Karlshamn upp till Svängsta samt delen längs Mörrumsån inom Olofströms kommun är asfalterad. I övrigt består banvallen av en grusbelagd, ibland bearbetad yta som är hård och bra, på kortare partier något grov. Mellan Ryaberg och Bygget rids det ganska flitigt, men här håller hästarna till på ena halvan, cyklister och vandrare på den andra.

Växtkraften hos grönskan är enorm och vegetationssäsongen så här långt söderut är lång. Grön mittsträng på vissa delar förekommer där trafiktrycket är lågt. Träden växer också in från sidorna. Här håller kommunerna nere växtligheten tämligen regelbundet och brukar också förbättra vägytan då så erfordras. Detta brukar ske en gång om året, men kan variera något.

Broarnas bärkraft och deras överbyggnad ses över regelbundet. Här är det dock fråga om gedigna konstruktioner som torde stå sig väl ett hundratal år framöver. Stationsmiljöerna slutligen är mestadels i privat ägo, antingen för permanentboende eller som sommarbostäder. Här bestämmer förstås varje enskild ägare själv, men en vision är att i framtiden skapa något liknande ett ”20 mil långt järnvägsmuseum”.

Viss biltrafik kan förekomma tillfälligt på banvallen. Dels har vi ännu inte hunnit spärra av alla delar, dels har givetvis markägarna tillgång till vägen. Skogsbolag och servicefordon måste också komma fram. Banvallsprojektet bygger på välvillig samverkan från samtliga markägare. Tänk på det när du färdas i terrängen. Självklart skräpar du inte ner, tänder eldar på olämpliga platser, för oväsen eller sågar ner träd. Allemansrätten gäller överallt utom på tomtmark och inom naturreservat.

  The parts of the embankment currently used for the cycle tourist route are of varying quality. The surface is asphalt from Halmstad up to Simlångsdalen and from Karlshamn up to Svängsta. The rest of the embankment consists of a gravel-coated, sometimes treated, surface that is hard and good, although a little rough on some shorter stretches. It is quite a good ride between Ryaberg and Bygget, but here horses keep to one side whilst cyclists and people should keep to the other.

The growing power of the foliage is enormous, and the growing season this far south is long. Grass can appear in the middle of some parts of the embankment where there is less traffic. The trees can also grow in from the sides. The municipalities keep the vegetation in check fairly regularly, and they usually improve the surface when necessary. This usually happens once a year, but can vary.

The supporting capacity of the bridges and their structures is regularly checked. Here, however, it is a question of solid constructions that will probably stand for hundreds of years yet. Finally, the stations are mostly in private hands, either as permanent residences or summerhouses. These residents make their own decisions, but a vision for the future is to create a ”200 km long railway museum”.

Some road traffic can appear on the embankment occasionally, partly because we haven’t yet closed off all sections, and partly because some landowners have right of access. Forestry companies and service vehicles must also be able to gain access. The embankment project requires the kind co-operation of these landow­ners. Please remember this as you travel in this terrain. Of course you mustn’t leave litter, light fires in unsuitable places, make a noise, or chop down trees. Allemansrätten (the Right of Common Access) applies everywhere except for private gardens and within nature reserves.

  Die Abschnitte des Bahndammes, der zur Zeit als Radtouristenweg benutzt wird, hat unterschiedliche Qualität. Von Halmstad bis Simlångsdalen u. von Karlshamn bis Svängsta hinauf ist der Bahndamm asphaltiert. Im übrigen hat er einen harten Sandbelag, der auf kürzeren Strec­ken etwas grob ist. Zwischen Ryaberg u. Bygget wird ganz fleissig geritten, doch nur auf einer Seite, u. Radfahrer u. Wanderer halten sich auf der anderen Seite.

Die Kraft der Vegetation ist enorm, u. hält so weit südlich lange an. Stellenweise bildet sich ein grüner Mittelstreifen, wo der Verkehr dünn ist. Von den Seiten drängen sich Bäume vor. Die Gemeinden halten diese Vegetation zurück u. verbessern auch den Belag, soweit nötig. Dies geschieht im allgemeinen einmal jährlich.

Die Tragfähigkeit der Brücken u. ihr ”Überbau” wird regelmässig kontrolliert. Hier handelt es sich jedoch um gediegene Konstruktionen, die sich wohl noch hun­dert Jahre halten dürften. Die Bahnhöfe mit unmittelbarer Umgebung sind gröss­tenteils in privatem Besitz, entweder für ganzjähriges Wohnen oder als Sommerhäuser. Hier bestimmt der Besitzer, aber eine Vision ist , in der Zukunft etwas wie ein ”20 Meilen-Eisenbahnmuseum” zu schaffen.

Ein gewisser Autoverkehr kann zeitweilig auf dem Bahndamm vorkommen. Teils haben wir noch nicht alle Teile absperren können, teils haben natürlich die Grundbesitzer Zufahrten. Die Forstunternehmen u. Dienstleistungsfahrzeuge müssen auch Zugang haben. Das Bahndammprojekt baut auf wohlwillige Zusammenarbeit sämtlicher Grundbesitzer. Denk daran, wenn du dich im Gelände bewegst. Selbstverständlich wird hier kein Abfall weggeworfen, kein Feuer an ungeeigneter Stelle angemacht, kein Lärm gemacht oder Bäume gefällt. Allemansrätten (das allgemeine Nutzungsrecht) gilt überall ausser auf Grundstücken u. in Naturreservaten.